Meet Rhythm EC

Shimul_Saha.jpg

Shimul Saha

(469) 735-2268

Prithwish_Goswami.jpg

Prithwish Goswami

(817) 372-2360

Sanjoy_Das.jpg

Sanjoy Das

(940) 279-6743

General Secretary

Ajoy_Sen.jpg

Ajoy Sen

(817) 680-5617

Joint Secretary

Kapil Biswas

Finance Secretary

(651) 341-6745

Bikash_Sutradhar.jpg

Bikash Sutradhar

(215) 353-2153

Joint Finance Sec.

Shilpi Biswas

(469) 471-3028

Cultural Secretary

Prodip Dutta EDITED.jpg

Prodip Dutta

(214) 882-8191

Jaba_Chowdhury.jpg

Jaba Nath

(817) 217-0278

2524324.jpg

Swapan K. Nath

(972) 787-2152

Rahul_Ghosh_edited.jpg

Rahul (Moon) Ghose

(214) 281-0407